Statut Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej


TEKST JEDNOLITY

STATUTU STOWARZYSZENIA TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

po zmianach z dnia  03 września 2015 roku

Działając na podstawie § 23 ust. 10 statutu Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, Zarząd Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej sporządził tekst jednolity statutu Stowarzyszenia o następującej treści:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej zwane w skrócie STM, zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Gdańsk.

§3

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§4

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a w celu finansowania działalności statutowej stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele działania i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów i organów państwowych i samorządowych.
 2. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju techniki motoryzacyjnej
 3. Inicjowanie i popieranie projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej członków Stowarzyszenia.
 4. Inspirowanie, wspomaganie i promowanie myśli technicznej, w szczególności polskiej w motoryzacji
 5. Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym – w interesie przedsiębiorców i klientów a w szczególności:
 1. przeciwdziałanie reklamie wprowadzającej klientów w błąd, sprzecznej z przepisami prawa i dobrymi obyczajami,
 2. przeciwdziałanie praktykom polegającym na oznaczaniu przedsiębiorstwa , które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości , przez używanie firmy,  nazwy godła lub innego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa,
 3. przeciwdziałanie korupcji i propagowanie uczciwej działalności gospodarczej,
 1. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w obrocie gospodarczym

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie techniki motoryzacyjnej
 2. Organizowanie wystaw, targów w kraju i zagranicą.
 3. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobne cele statutowe.
 4. Organizowanie komisji i zespołów przygotowujących:

1)ekspertyzy oraz opinie w zakresie:

– projektów aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,

– obowiązujących rozwiązań legislacyjnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki ;

– innych ekspertyz, opinii i opracowań niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz  dla potrzeb jego członków.

2)projekty i propozycje zasad i zwyczajów etycznego i rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.                       

 1. popieranie roszczeń członków Stowarzyszenia których interes został zagrożony czynem nieuczciwej konkurencji.

§9

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

  §12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, działająca aktywnie w branży techniki motoryzacyjnej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna która była członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia przez okres minimum 8 lat i decyzją Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu lub minimum 5 członków zwyczajnych uzyskała tytuł członka honorowego. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
 4.  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz pisemnej rekomendacji minimum dwóch członków zwyczajnych.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, podejmowanej na podstawie §15 ust. 1 pkt.3 Statutu.

4)korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

§14

1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §13 ust. 1.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierajacy posiada obowiązki określone w §13 ust. 2.

4. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

5. Członek honorowy posiada obowiązki określone w §13 ust. 2 pkt 1).

§15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesięcy.

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

4. Członek honorowy uzyskuje tytuł członka honorowego dożywotnio chyba, że dobrowolnie zrezygnuje z tego przywileju lub zostanie wykluczony większością 4/5 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów stowarzyszenia.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) (skreślone)

 

§17

1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnienia funkcji w każdym czasie, również przed upływem kadencji. Odwołanie następuje na zasadach tak jak przy powołaniu.

4. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany na najbliższym walnym zebraniu członków.

Walne Zebranie Członków

§19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia .

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz .

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie Komisji rewizyjnej,

3/ na umotywowany wniosek co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się przesyłanie powiadomień w drodze komunikacji elektronicznej, o ile na taki  sposób komunikacji dana osoba wyrazi zgodę.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, chyba że statut stanowi inaczej.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego  majątku

7) uchwalanie budżetu,

8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

10) udzielanie zgody Zarządowi Stowarzyszenia na podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w PLN kwoty 10.000 EUR do przeliczenia przyjmuje się średni kurs NBP na dzień zaciągnięcia zobowiązania,

13) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym:

   

   

  1. Prezesa
  2. Wiceprezesa lub Wiceprezesów,
  3. Skarbnika
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zarządu w sprawach majątkowych są Prezes i Skarbnik lub dwóch członków zarządu i Skarbnik. W pozostałych sprawach do reprezentowania Zarządu uprawniony jest Prezes, a w przypadku niemożności reprezentowania przez Prezesa jeden z Wiceprezesów.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających równowartości w PLN kwoty 10.000 EUR do przeliczenia przyjmuje się średni kurs NBP na dzień zaciągnięcia zobowiązania,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych  w statucie ,
 9. powołanie organów doradczych, zwanych komisjami, zespołami oraz określenie ich zadań,
 10. ustalanie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się  przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§27

W przypadkach określonych w §25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.


 

Sąd Koleżeński

§28

(skreślone)

§29

(skreślone)

§30

(skreślone)

§31

(skreślone)


 

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§33

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej  Stowarzyszenia,

4) dotacje.

2.Składki członka zwyczajnego powinny być wpłacane w cyklu miesięcznym do końca danego miesiąca kalendarzowego.

3.Składki członka wspierającego powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku . Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Jeżeli na Walnym Zebraniu nie zostanie uzyskane kworum określone w ust. 1 zostanie zwołane drugie Walne Zebranie Członków, które w przypadku dotyczącym zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmie uchwałę zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia  majątku Stowarzyszenia.

4.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Plik do pobrania [PDF] : Statut STM

Możliwość komentowania została wyłączona.