Prawo

STOWARZYSZENIE  TECHNIKI  MOTORYZACYJNEJ  [STM]

Istnieje  od 2001 roku. Jest organizacją prawną zrzeszającą głównie najważniejszych producentów, importerów z branży wyposażenia warsztatów samochodowych, autoryzowanych stacji obsługi pojazdów i Stacji Kontroli Pojazdów. Członkami organizacji są także osoby indywidualne działające w branży techniki motoryzacyjnej. Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów i organów państwowych i samorządowych. Przyczyniania się to do tworzenia warunków dla właściwego rozwoju motoryzacji oraz inspirowania, wspomagania i promowania nowoczesnej myśli technicznej  także w polskim wydaniu. Promujemy zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym , co w naszym przekonaniu leży w interesie przedsiębiorców i klientów. Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w obrocie gospodarczym. Współorganizujemy wystawy, targi, konferencje, wyjazdy specjalistyczne, spotkania tematyczne i inne imprezy promocyjne.

STM jest jedyną w Polsce organizacją, która należy do europejskiego Stowarzyszenia EGEA European Garage Equipment Association  z siedzibą w Brukseli zrzeszającą producentów i dystrybutorów wyposażenia warsztatowego www.egea-association.eu .

 


Nazwa projektu Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Infrastruktury

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 


Data sporządzenia 10-09-2018 r.

Źródło:  Prawo UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady   2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51) , zwana dalej „dyrektywą 2014/45/UE”

 Nr w wykazie prac UC65


OCENA SKUTKÓW REGULACJI

  1.      Jaki problem jest rozwiązywany?
  2.      Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
  3.      Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
  4.      Podmioty, na które oddziałuje projekt
  5.      Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji.

W celu wypracowania „Strategii działań  w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości”, powołana została grupa robocza, która skupiła w swoim zakresie przedstawicieli organizacji mających wiedzę i doświadczenie w obszarze dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego.W dniu 17 grudnia 2012 r. w resorcie transportu zostało zorganizowane forum dyskusyjne, którego celem było omówienie kwestii związanych z badaniami technicznymi pojazdów,  w szczególności dotyczących rzetelności i jakości wykonywanych badań technicznych, a także nadzoru nad badaniami technicznymi oraz jego efektywnością. Uczestniczyli w nim przedstawiciele środowiska bezpośrednio związanego z SKP oraz badaniami technicznymi – w sumie 21 podmiotów. W trakcie niniejszego spotkania została wyłoniona grupa robocza, w której skład mieli wchodzić zainteresowani przedstawiciele obecnych na forum podmiotów. Natomiast w dniu  16 stycznia 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, której zadaniem było wypracowanie zasad sprawowania nadzoru nad jakością badań technicznych pojazdów, stanowiących podstawę do wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych. W jej skład weszli przedstawiciele:  1. Instytutu Transportu Samochodowego, 2. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, 3. Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, 4. Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, 5. POLGAS, 6. Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, 7. Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, 8. Transportowego Dozoru Technicznego, 9. Związku Dealerów Samochodów, 10. Związku Powiatów Polskich.
 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.