Statut Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej


 

Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Cele działania i sposoby ich realizacji
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Rozdział IV Organy Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków Zarząd Komisja Rewizyjna Sąd Koleżeński
Rozdział V Majątek i fundusze
Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Pliki do pobrania [PDF]: Statut STM

 


 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej zwane w skrócie STM, zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Gdańsk.

 

§3

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§4

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a w celu finansowania działalności statutowej stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

§6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

Rozdział II
Cele działania i sposoby ich realizacji

 

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentowanie interesów środowiska techniki motoryzacyjnej wobec innych podmiotów i organów państwowych i samorządowych.
 2. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju techniki motoryzacyjnej
 3. Inicjowanie i popieranie projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej członków Stowarzyszenia.
 4. Inspirowanie, wspomaganie i promowanie myśli technicznej, w szczególności polskiej w motoryzacji
 5. Zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji na rynku motoryzacyjnym – w interesie przedsiębiorców i klientów a w szczególności:
 1. przeciwdziałanie reklamie wprowadzającej klientów w błąd, sprzecznej z przepisami prawa i dobrymi obyczajami,
 2. przeciwdziałanie praktykom polegającym na oznaczeniu przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy godła lub innego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa,
 3. przeciwdziałanie korupcji i propagowanie uczciwej działalności gospodarczej,
 1. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w obrocie gospodarczym

 

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie techniki motoryzacyjnej
 2. Organizowanie wystaw, targów w kraju i zagranicą.
 3. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi mającymi podobne cele statutowe.
 4. Organizowanie komisji i zespołów przygotowujących:
 1. ekspertyzy oraz opinie w zakresie:
 • projektów aktów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obowiązujących rozwiązań legislacyjnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki,
 • innych ekspertyz, opinii i opracowań niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz dla potrzeb jego członków.
 1. projekty i propozycje zasad i zwyczajów etycznego i rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 1. popieranie roszczeń członków Stowarzyszenia których interes został zagrożony czynem niewłaściwej konkurencji.

 

§9

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
► do góry

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.

 

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, uprawniona do reprezentowania firmy działającej w branży techniki motoryzacyjnej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela .
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz pisemnej rekomendacji minimum dwóch członków zwyczajnych.

 

§13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
 3. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, podejmowanej na podstawie §14 ust. 1 pkt.3 Statutu.
 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 3. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§14

 1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w §13 ust. 1.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział-z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 2.

 

§15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 3 miesięcy.
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków, w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów stowarzyszenia .
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do walonego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

► do góry

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. (skreślone)

 

§17

 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ¼ liczby członków Walnego Zebrania.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
 3. Uchwały zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba , że statut stanowi inaczej.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Walne Zebranie Członków

 

§19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia .
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 

§20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie Komisji rewizyjnej,
 3. na umotywowany wniosek co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych.

     Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia została zwołana.

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, chyba że statut stanowi inaczej.

 

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
 3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 7. Uchwalanie budżetu,
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu
 10. Udzielenie zgody Zarządowi Stowarzyszenia na podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w PLN kwoty 10.000 € . Do przeliczenia przyjmuje się średni kurs NBP  na dzień zaciągnięcia zobowiązania.

► do góry

 

Zarząd

 

§22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków , reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym:
 1. Prezesa
 2. Wiceprezesów,
 3. Skarbnika
 1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania zarządu w sprawach majątkowych są Prezes i Skarbnik lub dwóch członków zarządu i Skarbnik. W pozostałych sprawach do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes a w przypadku niemożności reprezentowania przez Prezesa jeden z Wiceprezesów.
 2. Zasady działania zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Wlane Zgromadzenie Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego stowarzyszenia
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających równowartości w PLN kwoty 10.000 € do przeliczenia przyjmuje się średni kurs NBP na dzień zaciągnięcia zobowiązania,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie ,
 9. powołanie organów doradczych, zwanych komisjami, zespołami oraz określenie ich zadań.
 10. ustalanie tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia

► do góry

 

Komisja Rewizyjna

 

§24

1. Komisja jest organem powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia .
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

§25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium w władzom Stowarzyszenia ,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

§26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§27

W przypadkach określonych w §25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
► do góry

 

Sąd Koleżeński

 

§28

(skreślone)

 

§29

(skreślone)

 

§30

(skreślone )

 

§31

(skreślone)
► do góry

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

§32

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§33

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie.
 2. darowizny, zapisy, i spadki
 3. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia
 4. dotacje
 1. Składki członka zwyczajnego powinny być wpłacane w cyklu miesięcznym do końca danego miesiąca kalendarzowego.
 2. Składki członka wspierającego powinny byś wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciagu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia .
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową orachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

► do góry

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§34

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli na Walnym Zebraniu nie zostanie uzyskane kworum określone w ust. 1 zostanie zwołane drugie Walne Zebranie Członków, które w przypadku dotyczącym zmiany satutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmie uchwałę zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie  przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

Komentarze są wyłączone.